چهارشنبه 17 تیر 1394

اسا سنامه کانون صنفی معلمان


اساسنامه ی کانون صنفی معلمان


فصل اول


کلیات و اهداف


ماده ی 1


   نام :  ( کانون صنفی معلمان ) می باشد.


   کانون صنفی معلمان  انجمنی است: (صنفی،علمی،یا صنفی تخصصی)غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه به اختصار "کانون" نامیده می شود.


تبصره: متخصص آموزش و پرورش


{در این اساسنامه به آن دسته متخصص اطلاق می شود، که در آموزش و پرورش دست اندر کار تعلیم و تربیت بوده و دارای حکم رسمی در ر سته ی آموزشی و  فرهنگی می باشند.}


ماده ی 2 :     محل کانون صنفی معلمان


   مرکز اصلی این انجمن  در شهر تهران به نشانی:تهران – صندوق پستی 3543/19395کانون صنفی معلمان واقع است و درصورت لزوم می تواند با تصویب کمیسیون ماده ی 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها در سایر شهر های کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر کند.


ماده ی 3: تابعیت


       کانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.


ماده ی 4


   اهداف "کانون" تشکلی است. مستقل وغیر دولتی که در راستای کسب اهداف زیر تلاش می کند.


1-ایجاد وحدت و هم بستگی بین معلمان


2- ارتقا شان و جایگاه معلم در جامعه


3- دفاع از حقوق مادی و معنوی همه ی معلمان


4- ایجاد رابطه ی عمیق و پایدار بین معلمان وسایر اقشار جامعه


5- فراهم نمودن زمینه ی مشارکت متشکل معلمان درتصمیم سازی ها و تصمیم گیری های آموزش و پرورش


6- ارتقا مستمر دانش و بینش معلمان


7- رفع تبعیض بین معلمان دوره های مختلف وبین معلمان و کار کنان اداری آموزش و پرورش


8- ایجاد عدالت در برخورداری از حقوق مادی و معنوی بین معلمان و سایر کارکنان دولت و کمک  به ایفای نقش اساسی معلمان در توسعه ی اجتماعی فرهنگی جامعه


ماده ی 5


   طرح ها و سایراقداماتی که دراساسنامه پیش بینی شده وبه نحوی باوظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانها ی دولتی ارتباط دارد . پس از کسب موافقت وزارتخانه ی ذیربط به اجرا در خواهد آمد.


فصل دوم


"شرایط و نحوه ی عضویت و انواع آن"


ماده ی 6


  هر متخصص در رشته ی آموزش و پرورش که دارای حکم استخدامی در رسته ی آموزشی و فرهنگی بوده که شامل : آموزگاران ،دبیران،کودکیاران،مدیران،معاونین مدارس،مربیان تربیتی،مربیان بهداشت،مدیران دروس،مشاورین،دفترداران مدارس ، معلمان و دبیران ورزش که دارای شرایط زیرباشند . میتوانند با تصویب هیات مدیره به عضویت کانون درآیند:


1- داشتن حکم استخدام رسمی از وزارت آموزش و پزورش


2- پذیرفتن مفاد اساسنامه


3- محروم نبودن از حقوق اجتماعی


4- داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی

ماده ی  7


کانون دارای دو نوع عضو خواهد بود.


1- اعضای پیوسته که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشد واز اعضای اصلی محسوب می شود.


2- اعضای افتخاری : از بین دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده وبا پیشنهاد هیات مدیره توسط مجمع عمومی برگزیده می شوند.


تبصره: اعضای افتخاری  و غیر ایرانی باید همراستا با اهداف جمهوری اسلامی ایران باشند.ویا دست کم همسوبا اهداف استکبار جهانی نبوده و به تایید کمیسیون ماده ی 10 رسیده باشد.


فصل سوم     "ارکان کانون "


ماده ی 8


ارکان کانون : ارکان کانون صنفی معلمان ایران


1- مجمع عمومی    2-هیات مدیره (هیات اجرایی)     3- هیات رهبری ( بازرسان)


الف- مجمع عمومی


ماده ی 9


مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری درکانون صنفی معلمان  است،که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیــل می شود.


ماده ی 10


مجمع عمومی بارعایت تشریفات مندرج در ضمیمه ،سالی یک بار در نخستین جمعه ماه اردیبهشت تشکیل خواهد شد،برای رسمیت، حضورنصف بعلاوه ی یک نفر اعضای پیوسته و برای تصویب هر موضوعی رای اکثریت اعضا حاضر ضرورت دارد. درصورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسید ،جلسه ی دوم به فاصله ی 15 روز تشکیل و باهر تعداد حاضرین جلسه رسیمت خواهد یافت.


مجمع عمومی ممکن است،به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره با یک سوم اعضای پیوسته تشکیل گردد.


ماده ی 11 


وظایف مجمع عمومی عادی.


1- انتخاب هیئت مدیره وهیات رهبری (بازرسان) ( اصلی وعلی البدل)


2- گوش دادن ورسیدگی به گزارش هیئت مدیره وبازرس(بازرسان(.


3- تعیین خط مشی کلی کانون صنفی معلمان ایران.


4- بررسی وتصویب یا،ردپیشنهادات هیات مدیره.


5ـ تصویب ترازنامه وبودجه ی کانون صنفی معلمان ایران .


6- تعیین روزنامه ی کثیرالانتشاربرای درج آگهی هاودعوتنامه ها.


ماده ی 12


مجمع عمومی فوق العاده بارعایت تشریفات اعلام در روزنامه ی رسمی مشابه مجمع عمومی عادی وبا شاریط زیر تشکیل خواهد شد.


1- بادرخواست هیئت مدیره یا هیات رهبری(بازرسان)


2- بادرخواست یک سوم اعضای کانون.


ت1- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده ودست کم پانزده روزپیش ازتشکیل آن به آگاهی اعضاء خواهدرسید.


ت 2- مجمع عمومی فوق العاده، برای رسمیت،همان شرایط مجمع عمومی عا دی راخواهدداشت.


ت 3- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حد اقل دو سوم آرای موافق از تعداد حاضر درجلسه معتبر خواهد بود.


ماده ی 13


وظایف مجمع عمومی فوق العاده


1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.


2- بررسی و تصویب یا،ردانحلا ل مصوبات کانون صنفی معلمان ایران.


3- عزل برخی یا کل اعضای هیئت مدیره وانتصاب اعضاء علی البدل وانتخاب تعداد کسری اعضای هیئت مدیره تا سر رسید مجمع عمومی عادی.


تبصره : عزل هیات مدیره باید به آگاهی و موافقت وزارت کشور دردستور کار مجمع قرار گیرد


ماده ی 14


مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب ازیک رییس،یک منشی ودو ناظراداره می شوند.


تبصره : اعضای هیئت رییسه نبایدازبین کاندیداها ی هیات اجرایی وبازرسان باشند،وبااعلام قبولی نامزدی خوددرمجمع عمومی برگزیده خواهندشد.


ماده ی 15


کانون صنفی معلمان ایران دارای هیات اجرایی مرکب ازپانزده نفراصلی وهفت نفرعضوعلی البدل خواهدبود.


ت 1ـ شعبات کانون در مراکز استانها توسزط هیاتی مرکب از هفت نفر اصلی و سه نفر علی لبدل از سوی اعضای شعبه برگزیده و با تصویب هیات مدیره مرکزی انتصاب می شوند،اداره خواهد شد.واعضای این هیات ها برابر دستور هیات مرکزی فعالیت خواهند نمود.حد نصاب تاسیس شعبه 50 نفر عضو می باشد . که در صورت عدم حصو ل آن می توان دفتر یا نمایندگی دایرنمود.


ت2- جلسات هیات مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمیات متخذه با اکثریت آرا موافق معتبر خواهد بود.


ت3- اعضای هیات مدیره حداکثر یک هفته پس از برگزیده شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس  یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار گزینش خواهند نمود . حدود اختیارات آنهارا آیین نامه مشخص می نماید.


ت4- شرکت اعضای هیات اجرایی در جلسات آن لازم است،وغیبت هریک ازاعضاء بدون عذر موجه وبدون اطلاع قبلی تاسه جلسه ی پیاپی درحکم استعفای عضوغایب خواهدبود.


ت5-درصورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.


ت6- هیات مدیره علاوه برجلساتی که بطور مرتب و حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل خواهند داد،بنا به ضروت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.فاصله ی بین ارسال دعوت نامه ویا تلفن و تشکیل جلسه هیات مدیره حد اقل سه روز خواهد بود.


ت7- از 15 نفر اعضای هیات مدیره الزاما 10  نفر از آنها از میان ذعضایی انتخاب می شوند،که دارای حد اقل 12 ساعت تدریس در یکی از مدارس بوده و به کار تدریس اشتغال داشته باشند.


ت8- تغییر تبصره 7 ماده ی 15 با تصویب دو سوم اعضا مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییر است.


ماده ی 16


 مجمع عمومی ،هیئت مدیره رابرای مدت دوسال انتخاب خواهندشد.انتخاب دوباره ی هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده وهیئت مدیرموظف است .ازمجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیئت مدیره جدیددعوت نماید.هیئت مدیره حداکثردوماه پیش ازپایان زمان تصــدی خودانتخاب هیات مدیره ی جدید رابرگزار نمایدو  نتیجه ی انتخابات رایک هفته پیش از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید.


ت1- اعضای هیات مدیره حد اکثر دو دوره ی متوالی می توانند برگزیده شوند . وپس از یک دوره وقفه انتخاب دوباره ی آنان بلا مانع خواهدبود.


ت2- اعضای هیات مدیره ودبیر کل کانون صنفی معلمان نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره در هیچ یک از احزاب تشکل های صنفی و سیاسی و غیر سیاسی عضویت داشته باشند.

 


ماده ی 17


هیات مدیره نماینده ی قانونی کانون صنفی معلمان ایران بوده وظایف واختیارات آن به شرح زیرمی باشد:


حفظ و حراست اموال منقول وغیرمنقول ،رسیدگی به حسابها،پرداخت دیون ووصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی،افتتاح حساب دربانکها طی انجام تشریفات قانونی،تعقیب جریانات قضایی ومالیاتی وثبتی،درهمه ی مراحل قانونی درمحاکم،تعیین حکم وتعیین وکیل وعزل آن،قطع و فصل دعاوی ازراه سازش( مصالحه) ودرصورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یاقسمتی از اختیارات خود به هرشخص دیگراعم ازحقوقی یاحقیقی باحق توکیل،بطورکلی هیئت مدیره می تواند هراقدام ومعامله ای راکه ضروری بدانددرموردنقل وانتقال اموال منقول وتبدیل به احسن یا رهن گذاری وفک رهن واستقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشدبه نام کانون صنفی معلمان ایران انجام دهد.


ت 1ـ جزدرباره ی موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره ی آنهادر صلاحیت خاص مجمع عمومی است،هیات اجرایی همه ی اختیارات لازم برای اداره ی اموررا مشروط به رعایت حدود موضوع کانون صنفی معلمان ایران دارا می باشد.


ت 2 ـ همه ی اسناد واوراق بها داروتعهدآورباامضای رئیس هیات مدیره یا نایب رییس وخزانه داربامهرکانون صنفی معلمان ایران معتبرخواهد بود


ت3 ـ هیات مدیره می تواندازبین خود یک نفرشخص حقیقی رابه عنوان دبیر کل برگزیده حدودواختیارات  اوراتعیین نماید.


دبیر کل درحدوداختیاراتی که ازطرف هیات مدیره به وی واگذارمی شود نماینده یکانون محسوب شده واز طرف کانون حق امضا دارد.


ت4 ـ اگردبیر کل عضوهیات مدیره باشد،دوره ی دبیر کلی او ازمدت عضویتش درهیات مدیره بیشترنخواهدبود.


ت5- هیات مدیره می توانداز بین اعضای واجد شرایط ودرراستای اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشورکمیته های تخصصی مورد نیاز کانون راتشکیل دهد.


ت6- آیین نامه ی اجرایی این اساسنامه پس از تصویب هیات مدیره وبا تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.


ت7- هیات مدیره موظف است با برنامه ریزی روش های خلاق و مبتکرانه و امکانات قانونی در راستای پیشبرد وگسترش کانون و اهداف اساسنامه اقدام کند. و خودرا دربرابر اعضاپاسخگو دانسته و از روش های انحصار طلبانه پرهیز و هویت مستقل و غیر دولتی کانون را در همه ی موضع گیر ها حفظ کند.


ت8- در این اساسنامه رییس هیات مدیره به عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان خواهد بود. و دبیر کل جایکزین مدیر عامل خواهد شد.


ت9- اعضای هیات مدیره می توانند یک نفر ار به عنوان سخنگو ی کانون از بین خودانتخاب نمایند.


ماده ی 18


  مجمع عمومی عادی سه نفر را به عنوان بازرس اصلی ودونفر را به عناون علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود .


ت- انتخاب دوباره ی بازرس یا بازرسان بلامانع است.


ماده ی 19


وظایف بازرسان به شرح زیراست:


1- بررسی همه ی اسنادواوراق مالی کانون وتهیه ی گزارش برای مجمع عمومی.


2- مطالعه ی گزارش سالانه ی هیئت مدیره اعم ازمالی وغیرمالی وتهیه گزارش عملکردهیات مدیره ی کانون برای اطلاع مجمع عمومی.


3- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره ازمفاداساسنامه به مجمع عمومی


ماده ی 20


همه ی اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله ی هیات مدیره ی کانون باید دردسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد.


فصل چهارم


بودجه و مواد متفرقه


ماده ی 21


بودجه کانون  ازراه گردآوری هدایا،اعانات،قبول وصیت،وقف،حبس،حق عضویت،وسایرفعالیتهای قانونی ومجازتامین می شود.


ت- بودجه ی کانون علاوه بر موارد ماده ی 21 اساسنامه می تواند از در آمدهای ناشی از اداره ی موسسات وابسته تامین گردد.


ماده ی 22


درآمدوهزینه های کانون دردفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن درپایان هرسال مالی برای بررسی به کمیسیون ماده ی 10 قانون فعالیت احزاب وجمعیت ها ارائه خواهد شد.


ت1- همه ی دفاتر مال کانون در مواقع مراجعه ی مامور مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.


ت2- سال مالی کانون منطبق به سال هجری شمسی بوده و به پایان ماه اسفند پایان می پذیرد.


ت3- همه ی وجوه مازاد برهزینه های کانون در حساب ویژه ای به نام کانون نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.


ماده ی 23


همه ی مدارک رسمی کانون پرونده ها ونوشته های رسمی در دفتر مرکزی کانون نگهداری می شود . مکاتبات رسمی کانون به امضای رئیس هیات مدیره و درغیاب او نایب رئیس هیات مدیره و مهر کانون خواهد بود.


ت- مصوبات وصورت جلسات هیات مدیره در دفاتر ویژ ه به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.


ماده ی 24


  هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای هیات مدیره در صورتی معتبر است،که با تصویب کمیسیون ماده ی 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها باشد.


ت- محل کانون و اقامت گاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسدو مادامی که اطلاع داده نشده اسناد آن معتبر نخواهد بود.


ماده ی25


   کانون صنفی معلمان ایران دارای مهرویاآرم مخصوص خواهد بود،که متن آن با تصویب هیات مدیره ومجوز وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ووزارت کشور تهیه واستفاده خواهدشد


ت1 ـ هیات مدیره درحفظ وحراست ازمهروآرم مسئولیت قانونی دارند.


ماده ی 26


انتشارهرگونه مطبوعه ای پس ازکسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وتحصیل پروانه ی انتشاربارعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد.


ماده ی 27


  باتوجه به اینکه کانون ماهیتا غیر تجاری می باشد . نمی تواند کارهای تجاری واعتباری انجام دهد


ماده ی 28


  انحلال کانون :


در صورت انحلال کانون مجمع عمومی فوق العاده هیات تسویه ای انتخاب و این هیات موظف خواهد بود.پس از ادای دیون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال واملاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام نماید.هیات مذکور موظف است که یک نسخه از شرح کامل آنرا برای بررسی به کمیسیون ماده ی 10 قانون  فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال کند.


ماده ی 29


این اساسنامه مشتمل برچهار فصل وبیست ونه ماده وسی و چهار تبصره دراولین نشست اعضای مجمع عمومی و  موسس به تصویب رسید.


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
 X 
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد