X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
چهارشنبه 17 تیر 1394

آیبن نامه اجرایی شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایرانآیبن نامه اجرایی شورای هماهنگی

تشکل های صنفی ایران


آیین نامه اجرایی شورای هماهنگی

 تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر ایران


فصل اول      زمان جلسات

ماده 1 :  جلسات شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با درخواست دبیرخانه از تشکل های موجود تشکلیل می شود.

ماده 2  :  حداقل 10 روز قبل از شروع جلسات دبیرخانه موظف است زمان و مکان جلسه را به کلیه تشکل ها کتبا اعلام نماید.

ماده 3 :  با درخواست حداقل 10 تشکل صنفی دبیرخانه موظف است مقدمات تشکیل جلسات را فراهم آورد .

ماده 4  :  درخواست تشکیل جلسات باید کتبا به دبیرخانه تسلیم شود.

ماده 5  :  تشکل ها موظف هستند در تاریخ اعلام شده در جلسات حضور داشته باشند.

فصل دوم         مکان جلسات

ماده 6 :  مکان تشکیل جلسات تشکل های صنفی فرهنگیان با تقاضای کتبی هر تشکل صنفی و تایید شورای همانگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران یا صلاح دید دبیرخانه مشخص می گردد.

ماده 7 :  قبل از تشکیل جلسات دبیرخانه با هماهنگی تشکل میزبان موظف است که به هر یک از تشکل ها اعلام نماید که لازم است از 8 تشکل حداقل دو نفر در جلسات حضور داشته باشند.

ماده 8 :  دبیرخانه و میزبان با هماهنگی یکدیگر می توانند از شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در امور صنفی یا محققان ، اندیشمندان ، نویسندگان ، نمایندگان مجلس  و معاونان آنان در نظر گرفتن همه جوانب آن دعوت به عمل آورند.

ماده 9 :  جلسات شورای همانگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با حضور اکثریت تشکل ها رسمیت خواهد داشت.

تبصره : بدیهی است که چون تعداد تشکل ها با توجه به طی مراحل قانونی اخذ مجوز و پروانه ی ثابت نمی باشند تعداد شرکت کنندگان نیز ممکن است در هر گردهمایی متغیر باشد.

فصل سوم          دستور جلسات 

ماده  10  :  دستور جلسات شورای همانگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران یک ماه قبل از تشکیل توسط دبیرخانه کتبا به سایر تشکل ها اعلام شود.

ماده 11  :  چنانچه اعضا بخواهند موضوع جدیدی در دستور جلسات قرار گیرد می بایست در روز اول گردهمایی با درخواست حداقل 5 تشکل صورت گرفته و با تصویب اکثریت و صلاح دید دبیرخانه و میزبان قابل طرح خواهد بود.

ماده 12  :  دستور جلسات شورای همانگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران باید در چار چوب اساس نامه تشکل ها ی صنفی باشد.

ماده  13 :   مدیر جلسه موظف است زمان رسیدگی به دستور جلسات را به کمیته ها اعلام نماید.

ماده 14 :  هر یک از اعضای تشکل های حاضر در شورای همانگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران می توانند نسبت به اداره جلسه توسط مدیر با کلیه شئون اخلاقی و صنفی به مدت یک دقیقه تذکر آیین نامه ای دهد.

تبصره 1 : بدیهی است که در صورت انجام هر تخلف از سوی هر یک از اعضاء ، کمیته انضباطی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

ماده 15 :  چنانچه تذکر آیین نامه ای مستدل و قانونی باشد مدیر موظف به اجرای آن خواهد بود.

ماده 16 :  منشی باید در تمام جلسات صورت جلسه مربوطه را تنظیم نماید و پس از قرائت در انتها توسط تشکل ها امضا گردد.

ماده 17 :  چنانچه کمیته ای در زمان تعیین شده نتواند گذارش خود را آماده نماید دبیرخانه می تواند بدون ارائه گزارش کمیته با صلاح دید شورای همانگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران اقدام لازم را انجام بدهد.

ماده 18 :  پس از قرائت گزارش کمیته تخصصی دو نفر از اعضای حاضر در جلسه می توانند به مدت دو دقیقه به عنوان موافق یا مخالف نظر خود را بیان نمایند .

ماده 19 :  زمان ارائه گزارش توسط کمیته تخصصی باید متناسب با شرایط مکانی و زمانی و در حداقل زمان ارائه شود.

فصل چهارم     تشکیل کمیته ها

ماده 20 : در هر جلسه  شورای همانگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران دبیرخانه جهت تسهیل و تسریع در تصمیم گیری ها با توجه به نیاز و شرایط کمیته مورد نیاز را تشکیل دهند. نظیر کمیته های زیر:

1. کمیته حقوقی و امور زندانیان و فعالان صنفی فرهنگیان کشور

2. کمیته مالی و کار پردازی

3. کمیته اساسنامه و آیین نامه اجرایی

4. کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی

5. کمیته آموزش و تحقیقات

6. کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی

7. کمیته حل و فصل اختلافات

8. کمیته انضباطی و بازرسی

9. کمیته مطالبات فرهنگیان و ...

تبصره 1 :  اعضای هر کمیته حداقل 5 نفر می باشد.

تبصره 2  : علی رغم حضور چند عضو از هر تشکل ، هر یک از اعضای تشکل های حاضر باید فقط در عضویت یک کمیته باشد.

تبصره 3 : اعضای کمیته ها باید یک نفر را به عنوان رئیس کمیته به دبیرخانه معرفی نمایند.

تبصره 4 :  رئیس کمیته موظف است گزارش و مصوبات کمیته را جهت بررسی و پیگیری های لازم به شورا ارائه بدهد.

فصل پنجم          تصمیم گیری

ماده 21  :  هنگام رای گیری تشکل های صنفی صاحب پروانه، مجوز دار، شعبات تشکل های صنفی و اعضای هیئت موسسی که تشکل های آنها تقاضای صدور مجوز را به وزارت کشور داده اند  و فرم های وزارت کشور  را پر کرده و ارائه داده اند می توانند در رای گیری شرکت نمایند و حق رای داردند.

تبصره : بدیهی است که باید رو نوشت با مستنداتی دال بر پیگیری های مذکور در ماده فوق شرکت در جلسه توسط تشکل ها و دبیر خانه تقدیم شده باشد.

ماده 22 :  هنگام رای گیری از هر تشکل صاحب  رای یک نفر به نمایندگی می تواند در رای گیری و اتخاذ و تصمیم نهایی شرکت کند.

ماده 23 :  دستوری که بیش از نیمی از ارای تشکل های حاضر را کسب نماید مصوبه تلقی شده و قابل اجرا می باشد. چنانچه در یک دستور نیمی از تشکل ها موافق و نیمی موافق باشد رای کمیته تخصصی ملاک است.

ماده 24 :   شورای همانگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران موظف است  در پایان جلسات مصوبات خود را در صورت صدور قطع نامه همان روز و در صورت گزارش ظرف یک هفته به اطلاع و در اختیار تشکل های صنفی فرهنگیان کشور قرار بدهد.

ماده 25 : کلیه اعضای حاضر در جلسه موظف به امضاء و ممهور نمودن قطع نامه یا گزارش بوده و ملزم به اجرای آن می باشند.

ماده 26 :  چنانچه یکی از تشکل های صنفی نسبت به امضاء یا اجرای مصوبه اقدام ننماید یا در اجرای مصوبات عمدا قصور نماید ، دبیرخانه می تواند از کمیته انضباطی و بازرسی در خواست بازرسی کنند . چنانچه تخلف انجام شده محرز شناخته شد کمیته انضباطی با توجه به وظایف خود هر یک از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود.

  الف)  برای بار اول حضور در جلسات اختار کتبی و معرفی آن به سایر تشکل ها به عنوان خاطی

   ب )  برای بار دوم حضور در جلسات اما حق رای آن تشکل در جلسه بعدی سلب خواهد شد ولی ملزم به امضاء و ممهور مصوبات خواهد بود.

   ج )  برای بار سوم تا انتخابات هیئت مدیره جدید آن تشکل از حضور در جلسات محروم خواهد بود.

فصل ششم    

      حضور و غیاب اعضاء در جلسات

ماده 26:  منشی جلسات موظف است در ابتدای جلسات تعداد تشکل های حاضر را با ذکر نام اعلام نماید و اعضاء غایب را در جلسه یادداشت و اعلام کند.

فصل هفتم        دبیرخانه شورای همانگی

ماده 27 :  محل ثابت دفتر دبیرخانه شورای همانگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران طبق اساسنامه تعیین می شود.

ماده 28 :   مدیریت و اداره جلسات از زمان آغاز همایش تا زمان شروع همایش ها و جلسات بعدی طبق اساسنامه خواهد بود.

ماده 29  :  دبیر خانه ادواری ضمن ارائه گزارش و عمکرد خود با تحویل مهر و کلیه مدارک تفویض اختیارات و وظایف ، اختیارات را  به میزبان اداره جلسه واگذار می نماید .

ماده 30 :  هزینه جلسات شورای همانگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به عهده میزبان است.

  تبصره : اگر میزبان توانایی مالی لازم برای برگزاری گردهمایی را نداشته باشد موضوع را به دبیر خانه اعلام نماید تا اقدام لازم صورت بگیرد.

فصل هشتم            نحوه بررسی آیین نامه و تغییرات آن

ماده 31 :  آیین نامه اجرایی جلسات شورای همانگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران باید به تصویب اکثریت تشکل های صنفی برسد.

ماده 32 :  تغییر آیین نامه اجرایی با پیشنهاد تشکل ها  و بررسی آن در کمیته اساسنامه و آیین نامه و طرح آن در جلسات شورا  با تصویب اکثریت حاضرین امکان پذیر است. بدیهی است که مواد و فصول و تبصره فوق لازم الاجرا و قطعی خواهد بود، اما در صورت توافق اکثریت اعضاء می تواند ارزیابی و  بازبینی گردد.

این آیین نامه در هشت فصل و 32 ماده و هشت تبصره پس از بررسی نهایی و رای گیری و اعضاء شرکت کننده در همایش تشکل های صنفی فرهنگیان  سراسر کشور به تصویب رسیده و از تاریخ  اردیبهشت 1384 لازم الاجرا می باشد.


شورای همانگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
 X 
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد