چهارشنبه 4 مرداد 1396

اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

اعضای  شورای هماهنگی تشکل های 

صنفی فرهنگیان ایران

به قرار زیر است :


1-کانون صنفی معلمان 

2- کانون صنفی معلمان ابهر

3- کانون معلمان ارومیه- 

4-کانون فرهنگیان استان اصفهان-

5- کانون صنفی معلمان ایلا‌م 

6- کانون صنفی معلمان اردبیل

7 - اتحادیه ی صنفی فرهنگیان اهواز

8 - کانون صنفی فرهنگیان آبادان

9- کانون مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی

10 - کانون صنفی معلمان تبریز-

11- کانون صنفی فرهنگیان خراسان

12 - کانون صنفی فرهنگیان خمینی شهر

13 - کانون صنفی معلمان کرمانشاه 

14- کانون صنفی معلمان گیلا‌ن ( رشت- ) 

15-کانون صنفی معلمان زنجان

 16- کانون صنفی معلمان شهرری

 17- کانون صنفی معلمان شیراز 

18- کانون صنفی معلمان لاهیجان

 19-فرهنگیان شهرضا  کانون صنفی

 20-معلمان استان چهارمحال و بختیاری-

 21-  کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین 

22- کانون صنفی معلمان قم 

23- کانون صنفی معلمان کرج

 24- انجمن صنفی معلمان استان کردستان 

25- کانون صنفی معلمان کرمانشاه

26- کانون صنفی معلمان مازندران

27 - کانون صنفی معلمان همدان

 28- کانون صنفی معلمان یزد

29- جامعه فرهنگیان آستانه اشرفیه

30- کانون صنفی معلمان کرمان

31-کانون صنفی فرهنگیان شهرستان

شوشتر 

32- کانون صنفی فرهنگیان کاشان


 محمد خاکساری

یکی از موسسین کانون صنفی معلمان