چهارشنبه 27 دی 1396

مشکل امروز ما بی تفاوتی است

بخشی از مقاله 


مشکل امروز ما «بی‌تفاوتی» است/ خطری که جامعه را تهدید می‌کند

بخشی از مقاله 


مشکل امروز ما «بی‌تفاوتی» است/ خطری که جامعه را تهدید می‌کند


یکشنبه 7 مرداد 1397

مفاد حقوق بشر

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

دیباچه

از آن جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهء بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛

از آن جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترین آرزوی بشر اعلا م شده است؛

از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد؛

از آن جا که گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها باید تشویق شود؛

از آن جا که مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند؛

از آن جا که دولت‌های عضو ء متحد شده‌اند که رعایت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند؛

از آن جا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد؛

مجمع عمومی این اعلامیهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌کند تا همهء افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش ، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزایندهء ملی و بین المللی ، شناسایی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه در میان مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن‌ها هستند، تامین کنند.

مادهء ١

تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند.

مادهء ٢

هر کس می‌تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ء سیاسی یا هر عقیده ء دیگر، و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همهء آزادی‌های ذکرشده در این اعلامیه بهره مند گردد.

به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومت یا غیر خودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

مادهء ٣

هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

مادهء ٤

هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.

مادهء ٥

هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

مادهء ٦

هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی اش در همه جا به رسمیت شناخته شود.

مادهء ٧

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلا میهء حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره مند گردند.

مادهء ٨

در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به رسمیت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه‌ء موثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد.

مادهء ٩

هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.

مادهء ١٠

هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی در باره‌ ء حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.

مادهء ١١

١- هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جریان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.

٢- هیچ کس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، دربارهء کسی اعمال نخواهد شد.

مادهء ١٢

نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است.

مادهء ١٣

١- هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت وآمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.

٢- هر شخصی حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشورخویش بازگردد.

مادهء ١٤

١- در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد.

٢- در موردی که تعقیب واقعا در اثر جرم عمومی و غیرسیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول ملل متحد باشد، نمی‌توان به این حق استناد کرد.

مادهء ١٥

١- هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد.

٢- هیچ کس رانباید خودسرانه از تابعیت خویش ، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

مادهء ١٦

١- هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.

٢- ازدواج حتما باید با رضایت کامل و آزادانهء زن و مرد صورت گیرد.

٣- خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

مادهء ١٧

١- هر شخصی به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد.

٢- هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.

مادهء ١٨

هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.

مادهء ١٩

هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

مادهء ٢٠

١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آمیز بهره مند گردد.

٢- هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد.

مادهء ٢١

١- هر شخصی حق دارد که در اداره‌ء امور عمومی کشور خود، مستقیما یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.

٢- هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد.

مادهء ٢٢

هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانهء شخصیت خودرا، با توجه به تشکیلا ت و منابع هر کشور، به دست آورد.

مادهء ٢٣

١- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.

٢- همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند.

٣- هرکسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.

٤- هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.

مادهء ٢٤

هر شخی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌ها و تعطیلا ت ادواری با دریافت حقوق بهره مند شود.

مادهء ٢٥

١- هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از ارادهء خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامین اجتماعی بهره مند گردد.

٢- مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همهء کودکان، اعم از آن که در پی ازدواج یا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یکسان بهره مند گردند.

مادهء ٢٦

١- هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدایی و پایه، باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای باید همگانی شود و دست یابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان پذیر باشد تا هرکس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.

٢- هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبهء شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به گسترش فعالیت‌های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند.

٣- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بردیگران حق تقدم دارند.

مادهء ٢٧

١- هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع، سهیم و شریک گردد و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره مند شود.

٢- هرکس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار گردد.

مادهء ٢٨

هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌ء اجتماعی و بین المللی باشد که حقوق و آزادی‌های ذکرشده در این اعلامیه را، به تمامی تأمین و عملی سازد.

مادهء ٢٩

١- هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظایفی برعهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبهء او را ممکن می‌سازد.

٢- هرکس در اعمال حقوق و بهره گیری از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی قانونی است که صرفا برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانه‌ء اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتیک وضع شده اند.

٣- این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید بر خلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

مادهء ٣٠

هیچیک از مقررات اعلامیه‌ء حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.

یکشنبه 23 اردیبهشت 1397

نگاهی به اعتراضات صنفی معلمان در 50 سال اخیر

نگاهی به اعتراضات صنفی معلمان در 50 سال اخیر

دو ماهنامه چشم انداز شیرزاد عبداللهی


http://www.meisami.net/cheshm/Cheshm/Cheshm/ch66/ch66-30.htm

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397

موضوع: آخرین اخطار EI درباره پرداخت حق عضویت

  

سلام همکاران گرامی، با توجه به نامه رسیده از دبیرکل آموزش بین الملل (EI) در مورخه ۱۸ آپریل ۲۰۱۸ با عنوان «آخرین یادآوری - پرداخت حق عضویت»، چنانچه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران تا ۳۰ ماه جون ۲۰۱۸ حق عضویت خود را پرداخت نکند، از عضویت در EI حذف خواهد شد. در این نامه (که آن را در ذیل مشاهده می فرمایید) خاطر نشان شده است که شورای هماهنگی حق عضویت خود را در سال های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، و ۲۰۱۸ پرداخت نکرده است و بنابر ماده ۶، ۷، و ۱۹ اساسنامه آموزش بین الملل یک وظیفه، تعهد، و تکلیف الزامی است. 


اینجانب هم پیش از این بارها و بارها این مهم را خاطر نشان کردم (لطفا نامه ۵ فبریه ۲۰۱۸ - ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ را مطالعه بفرمایید)، اما متاسفانه گویا اهمیت عضویت در یک جامعه بین المللی برای برخی از همکاران جا نیافتاده است. به خصوص برای آن کسانیکه در این چند ساله اخیر به هر نحو ممکن برای حذف شدن شورای هماهنگی از عضویت آموزش بین الملل کارشکنی و سنگ اندازی کردند. 

این درحالی است که عضویت در EI، در نهایت در سال ۱۳90 با تلاش اینجانب و سایر همکاران و نیز با اهدای هزینه های فراوان به طور رسمی به انجام رسید. همچنین نمایندگان کانون های صنفی و شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در کنگره 5 و 6 آموزش بین الملل در برلین و آفریقای جنوبی شرکت کردند و صدای معلمان ایران را به جهانیان رساندند. اما متاسفانه از سال 92 که ریاست شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان به کانون معلمان همدان واگذار شد، کانون همدان نسبت به مصوبات شورای مرکزی در مورد پرداخت حق عضویت آموزش بین الملل «بی اعتنایی» کرد.

 اینجانب در مکاتبات فراوان از آموزش بین الملل تقاضا کردم که با تصمیم هیئت مدیره EI و با توجه به شرایط امنیتی ایران در صورت امکان حق عضویت را ببخشند و اینکه بعد از آن همه زحمات عضویت ایران لغو نشود. اما گویا با تغیر دبیرکل آموزش بین الملل و این طور که در نامه اخیر نوشته شده است با توجه به تصمیم هیئت مدیره در پنجامین جلسه آموزش بین الملل در بروکسل (از مورخه ۲۳ تا ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸ که کلیه گزارشات آن در کانال تلگرام اخبار آموزش بین الملل منتشر شد) سیاست ایشان تغییر کرده است. در نامه نوشته شده تصمیم گرفته اند که در صورت عدم پرداخت حق عضویت، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران را از عضویت در EI حذف کنند. 


همکاران به خاطر دارند که در جلسه اردیبهشت ماه سال ۱۳94 شورای مرکزی در اصفهان برگزار شد، مصوب شد که شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران می بایست حق عضویت آموزش بین الملل را از منابع مالی مشخص شده (در جلسه) پرداخت نماید. در حالیکه که قبل از آن هم 5 عضو از اعضای شورای مرکزی سهم مالی خود را بابت عضویت پرداخت کرده بودند اما متاسفانه تهران و سه تشکل دیگر تکلیف مالی خود را پرداخت نکردند. 


اینجانب به عنوان مسئول بخش بین الملل بیش از 10 نامه به اعضای شورای مرکزی نوشتم اما متاسفانه کانون معلمان همدان با همدستی برخی اعضای کانون تهران در این مورد کارشکنی کردند و بدبختانه کانون همدان بجای اینکه استقلال خود را حفظ کند پیوند شومی با برخی اعضای هیات مدیره  متخلف از اساسنامه کانون صنفی معلمان بسته بود. آخر اینکه همان طور که مشاهده می کنید سیاست کانون صنفی معلمان (طیف سیاسی تجاری تهران) این شد که با کمک کانون معلمان همدان حق عضویت آموزش بین الملل را هر طور شده پرداخت نکنند تا آرزوی دیرین شان به فرجام برسد و عضویت شورای هماهنگی از آموزش بین الملل لغو گردد. 


همکاران فعال صنفی شاهد هستند که این آقایان همان کسانی هستند که از همان روز نخست مخالف پیوستن کانون های صنفی معلمان ایران به اتحادیه ها و سندیکاهای بین المللی بودند و حتی از موضوع ارسال دعوتنامه آموزش بین الملل برای شرکت در پنجمین کنفرانس آن در برلین ابراز بی اطلاعی کردند (لطفا پیام پاسخ به پیشنهاد استعفای رابط بین الملل را مطالعه بفرمایید). حالا امروز گویا فکر و خیال آقایان این است که با حذف شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، کانون صنفی معلمان (سیاسی تجاری تهران) خود را جایگزین آن نمایند. 


در پایان، از تمام اعضای شورای مرکزی، اعضاء کلیه تشکل ها و کانون های صنفی سراسر کشور و نیز از فعالان صنفی تقاضا می کنم که برای «حفظ عضویت» شورای هماهنگی در بدنه آموزش بین الملل، هر میزان پولی که می توانند به حساب مستقیم آموزش بین الملل (مندرج در نامه ۵ فبریه ۲۰۱۸ و باز پیوست شده در این پیام) واریز نمایند. 


همچنین از کانون معلمان همدان در خواست می شود مبلغ دو میلیونی که از سال 93 در حساب آنها بلوکه نگه داشته اند را بلافاصله به طور مستقیم به حساب (IBAN) آموزش بین الملل واریز کنند و در صورت علاقه «رسید پرداخت» آن را در گروه تلگرام شورای هماهنگی به اشتراک بگذارند.به امید تغییر،

محمّد خاکساری

مسئول ارتباط بین الملل

مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه قلم معلم

۱۹ بهمن ۱۳۹۶

برچسب‌ها: آموزش بین الملل ei
جمعه 3 فروردین 1397

نامه شورای مرکزی تشکلهای فرهنگیان سراسر کشور به ریاست محترم قوه قضاییه

به نام خداوند جان و خرد


... وَ لَوْ کُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ ... ( آل عمران 159 )


رئیس محترم قوّه ی قضائیّه، جناب آقای آیة الله آملی لاریجانی!


با سلام  و احترام؛


    همان طورکه مستحضرید فلسفه ی وجودی دستگاه قضا، حکمیّت بر مبنای عدل است و این انتظار طبیعی از سیستم قضایی است که در راستای احقاق حقوق مردم و  برقراری حق و عدالت حرکت کند.

    طبق نص صریح قانون اساسی، اعتراض های صنفی جامعه ی فرهنگیان، جزو حقوق اوّلیّه و اساسیِ ایشان است و البته در هیچ کجای جهان نیز، هیچ قانونی این اعتراضات را جرم تلقّی نمی کند. فرهنگیان کشور در این سال ها به هیچ جریان سیاسی اجازه نداده اند که اعتراضات اصیل صنفی آن ها را مصادره به مطلوب نماید. همچنین این صنف خواسته های خود را در درون نظام مطالبه می کند و انتظار فرهنگیان کشور از مسئولان، حل مسائل مورد نظر بوده است نه حبس و تبعید و انفصال و...

    این طرز عمل، نه تنها به حلّ مسأله کمک نکرده، بلکه موجب ناراحتی و اعتراض خیل عظیم فرهنگیان  شده است و از طرف دیگر سبب سوء استفاده ی بدخواهان و تأثیرات سوء فراوان بر سیستم تعلیم و تربیت و متعاقب آن پایین آمدن سطح فرهنگ جامعه شده است.

   جرم معلّمانی که هم اینک در زندان به سر میبرند، گفتن و نوشتنِ حقایقی بوده و هست که هر چهار سال یک بار شما نیز آن ها را از زبان کاندیداهای ریاست جمهوری می شنوید؛ پر واضح است که سخنان این کاندیداها تنها به این منظور بیان می شود تا فرهنگیان را متقاعد نمایند که از دردهایشان آگاه اند !؟ امّا آن معلّمان، بیهیچ چشم داشتی، سخن خود را صادقانه و از سر دلسوزی و به قصد اصلاح کیفیّت نظام آموزشی و با هدف ارتقای سطح فرهنگ جامعه بیان نمودهاند.

   شما بارها از حجم میلیونی پرونده های قضایی در کشور انتقاد کرده اید ( کشور هند با جمعیّت یکمیلیارد و صد میلیون نفر،000/200/1 پرونده، ژاپن با جمعیّت یک صد و سی میلیون نفر، 000/250 پرونده، ... و ایران با جمعیّت هفتاد و پنج میلیون نفر، 000/000/7 پرونده ی قضایی! ). ممکن است از نظر شما و بسیاری از کارشناسان، چنین موضوعی جای شگفتی بوده و نیاز به پژوهش ویژه داشته باشد ولی از نظر ما دلایل روشنی دارد که یکی از اساسی ترین آن ها بی توجّهی به آموزش و پرورش کشور است.

   بدیهی است وقتی مسؤولان بلندپایه ی کشور به آموزش و پرورش به عنوان یک سیستم مصرفی و      هزینه بر، و نه زیربنایی، نگاه می کنند و دغدغه ی فرهنگیان به ناچار- تأمین حدّاقل های ممکن برای زندگی است، وقتی معلّمان دلسوز کشور به جرم عدالت خواهی محبوس می شوند، تبعید میگردند و با این طرزِ عمل انگیزه های شغلی را در معلّمان میکُشیم، نمی توانیم امید داشته باشیم که از جامعه ای متعالی، مترقّی و سرشار از معرفت و معنویّت برخوردار گردیم. طبیعی است با این شیوه ی برخورد با معلّمان، اگر رتبه های بالای جهان را در فساد اداری، فساد مالی، اعتیاد، انحرافات اجتماعی و ... نداشته باشیم جای شگفتی است!


جناب آقای آیة الله آملیلاریجانی!


    ما نمی توانیم در صدد نشان دادن سیمای رحمانی از خود به جهان باشیم ولی رویکرد ما در پاسخ به انتقادات معلمان، غیر رحمانی باشد. طبیعی است اگر می خواهیم از خود چهره ای صلح جو، معتدل، مردمی و عدالت خواه به جهانیان ارایه نماییم، در قدم اوّل باید چنین رویّه ای را با مردمِ خود داشته باشیم. وقتی نخبگان این آب و خاک، به ناچار زندگی در غربت را به ماندن در مملکت ترجیح می دهند و دلسوزان میهن، سر از زندان درمیآورند، نمی توانیم انتظار داشته باشیم این کشور با وجود منابع سرشار طبیعی، معدنی و ذخایر عظیم انرژی، پیشرفت نماید.


      ما بنا به وظیفهی معلّمی و بهلحاظ احساس مسؤولیّت نسبت به آیندهی کشور و از بابِ النَّصِیحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ سعی نمودیم تصویری منطبق با واقعیّت از دستگاه قضایی به شما ارایه نماییم و انتظار داریم نگاه شما و سیستم قضایی به این تصویر از سر استغنا و یا تأکید بر تصمیماتِ گذشته نباشد.


     جامعه ی میلیونیِ فرهنگیان ایران، بارها با مکاتبات و طومار های متعدّد خواستار آزادی معلّمان در بند، آقایان رسول بداقی و محمود باقری، شده اند. متاسفانه به برخی از این عزیزان، پس از تحمّل سال ها زندان، حتّی ساعتی مرخّصی آن هم برای شرکت در مراسم ختم والدینشان داده نشده است. اکنون دو معلم دیگر هم در زندانند: علی اکبر باغانی و علیرضا هاشمی، جامعه فرهنگیان کشور، خواهان آزادی هر چهار معلم زندانی هستند.


    معلّمان ایران از شما انتظار مؤکد دارند صدای آنان را بشنوید و برای آزادی همکارانشان اقدام نمایید. بی شک چنین اقدام مدبّرانهای از طرف دستگاه قضا، از شکاف ایجاد شده بین فرهنگیان و مسؤولان امر خواهد کاست و امید را در دل مردم زنده خواهد نمود.


                                                        شورای مرکزی تشکّلهای صنفی فرهنگیان سراسر کشور

                                                                                             10/03/1394


یکشنبه 13 اسفند 1396

تسلیم نظرات مربوط به کمیته CEART

پیام دبیرکل جدید آموزش بین الملل  مبنی بر «تسلیم نظرات مربوط به کمیته CEART» 


در این پیام آقای دیوید ادوارد از تمامی همکاران سندیکایی و عضو آموزش بین الملل را مطلع کرده اند که نظرات و پیشنهادات خود را برای ارائه به کمیته کارشناسان متخصص نظریه های اجرایی درباره آموزش پرسنل «Committee of Experts on the Application of the Recommendations concerning Teaching Personnel» به  سازمان جهانی کار و یونسکو (ILO/UNESCO) تقدیم نمایند. 


بعلاوه ایشان  یاد آورد شده اند که نقش کمیته CEART نظارت بر اجرای توصیه های سازمان بین المللی کار / یونسکو می باشد، درباره وضع و شان معلمان که به صورت قانونی در سال ۱۹۹۶ مورد تصویب قرار گرفته است، و در مورد وضعیت آموزگاران آموزش عالی از سال ۱۹۹۷. همچنین دبیر کل جدید EI همه اعضاء را دعوت کرده اند که برای دستیابی به اطلاعات دقیق تر در مورد مصوبه و پیشنهادنامه های سال های 1966 و 1997، به وب سایت ها ILO و یا یونسکو مراجعه نمایند و یا اینکه فایل پیوست سازمان جهانی کار را در این نشانی مطالعه نمایند. 


در پایان لازم به یادآوری است که کلیه اعضاء EI  که مشتاق ارائه نظرات خود درباره هر دوی توافقنامه ها هستند، اظهارات و بیانه های خود را به Dennis Sinyolo به نشانی  Dennis.Sinyolo@ei-ie.org و یا به  Jérémie Magermans  به نشانی Jeremie.Magermans@ei-ie.org ارسال نمایند. 


متن کامل پیام دبیرکل آموزش بین الملل را در پی مطالعه بفرمایید:


Brussels, 2 March 2018

 

TO ALL MEMBER ORGANISATIONS

[Please click here to read this circular in pdf format.]
 

 

Submission of allegations to the CEART Committee

 

Dear colleagues,

 

Education International (EI) informs its member organisations of the opportunity to submit allegations to the joint ILO/UNESCO Committee of Experts on the Application of the Recommendations concerning Teaching Personnel (CEART).

 

The role of the CEART Committee is to monitor the implementation of the ILO/UNESCO Recommendations on the Status of Teachers (adopted in 1966) and on the Status of Higher Education Teaching Personnel (adopted in 1997).

 

The 1966 and 1997 Recommendations set out principles concerning the rights and responsibilities of educators, ranging from the pre-school level through university. Key issues addressed in the recommendations include: recruitment, teacher training, professional freedom, negotiation, participation in educational decision-making, conditions for effective teaching and learning, salaries, teacher shortages and security of employment, among others. For detailed information on the 1966 and 1997 Recommendations, please consult the ILO and UNESCO websites or the attached guide.

 

The CEART Committee has established a procedure that permits national and international teacher organizations to submit complaints or allegations concerning failure to implement some provisions of those Recommendations in a given country. To be admissible, an allegation must be related to the provisions of either Recommendation and be submitted by a national or international teacher organization. 

 

The CEART procedure is a long process. When the Committee receives allegations, it forwards them to the government of the country concerned for comments. Those comments are submitted to the organisation(s) making the initial allegation for additional observations. The government has the opportunity to react to the new observations. The original communication and all observations of the parties are then submitted to the Joint Committee for examination at its next session. For more information on the submission procedure, please see here.

 

EI strongly advises teacher organisations to consult or liaise with the EI Secretariat before submitting allegations. EI can assist in this complex process and can endorse and follow up submissions with the CEART.

 

The CEART Committee sessions are held every three years. The next session will take place in Geneva from 1-5 October 2018. In order to be considered at this Committee session, new allegations should be submitted, as soon as possible.

 

Member organisations wishing to submit allegations on non-compliance with either of the two Recommendations in their country are invited to contact Dennis Sinyolo (Dennis.Sinyolo@ei-ie.org) or Jérémie Magermans (Jeremie.Magermans@ei-ie.orgwithout delay and no later than 30 March 2018.

 

Yours sincerely,

 

David Edwards
General Secretary

 


برچسب‌ها: آموزش بین الملل ei
یکشنبه 13 اسفند 1396

پیام دبیر کل آموزش بین الملل  در رابطه با


خلاصه ای از پاسخ های اعضاء عضو سازمان آموزش بین الملل  به فراخوان نظرسنجی درباره ساختار کاری EI 


آموزش بین الملل تمامی اعضاء را دعوت کرده است که نظرات خود را هر چه زودتر درباره این سند اعلام کنند.  چراکه به دلیل جدول زمانی مندرج در قانون اساسی EI در مورد ارائه اصلاحات، هیئت مدیره اجرایی آموزش بین الملل می بایست  حداکثر در جلسه بعدی خود  (در ماه اکتبر 2018)  پیشنهادات ارائه شده  بر اساس بررسی ساختارهای آموزش بین الملل را  نهایی  کند. بنابر این از تمامی سندیکاها و اتحادیه های  عضو خواهش شده است که نظرات خود را حداکثر تا ۱۵ می ۲۰۱۸ از طریق این ایمیل (consultation@ei-ie.org) به آموزش بین الملل ارسال کنند. 


Brussels, 28 February 2018

 

TO ALL MEMBER ORGANISATIONS

 

Summary of replies from member organisations to the survey on the review of EI structures

 

Dear Colleagues,

 

At its last meeting, the Executive Board decided that the summary of the responses from member organisations to the original survey on EI structures should be circulated to all affiliates for their observations. Please click here to access the summary. 

 

Member organisations are invited to comment on the views expressed in the summary. Because of the timetable provided in the EI Constitution regarding the submission of amendments to the Constitution and By-Laws, the Executive Board must finalise proposals, based on the review of structures, for the consideration of Congress at its next meeting, in October 2018.

 

Please submit any additional observation by email to consultation@ei-ie.org by 15 May 2018. The Constitution and By-Laws Committee will convene in early June to review all additional observations and initiate the preparation of draft proposals for the attention of the Executive Board.

 

Yours sincerely,
 

Fred van Leeuwen

General Secretary


برچسب‌ها: آموزش بین الملل ei
شنبه 12 اسفند 1396

پیام خداحافظی و قدردانی آقای فرد ون لییون

پیام خداحافظی و قدردانی آقای فرد ون لییون در آخرین روز کاری اش (۲۸ فبریه ۲۰۱۸) به عنوان دبیرکل آموزش بین الملل و اعلام اعتماد کامل ایشان و بدنه EI به توانایی های دبیرکل جدید آقای دکتر ادوارد برای رو در رویی با مسائل پیش رو. همچنین آرزوی «اتحاد» و «یکپارچگی» برای تک تک اعضاء آموزش بین الملل برای سالهای متمادی و به امید «کیفیت آموزشی» و «تقویت حرفه آموزگاری» و نیز اتحاد برای دموکراسی، برای حقوق بشر، و تلاش یکپارچه برای عدالت اجتماعیBrussels, 28 February 2018

[Please click here to read this letter in pdf format.]
 

TO ALL MEMBER ORGANISATIONS

TO THE REGIONAL COMMITTEES

TO THE COMMITTEE OF EXPERTS

 

EI General Secretary

 

Dear Colleagues,

 

I am writing to let you know that today is my last day as General Secretary of Education International. I want to thank you wholeheartedly for your collaboration and friendship over the years. It has been an honour and a privilege to serve EI’s member organisations for so long.

 

On 25 January the EI Executive Board appointed Deputy General Secretary David Edwards as General Secretary of our International for the period until EI’s 8th World Congress, set to take place in Bangkok in July 2019.

 

The Executive Board has every trust in David Edward’s ability to confront the many challenges present and yet to come – and to lead the organization to a new era of growth and consolidation. Suffice it to say that I am happy to hand over my duties to David.

 

May you all remain united for many years to come – for quality education, for a strong teaching profession, for democracy, human rights and social justice !

 

With very best wishes,

 

Yours sincerely,

 

Fred van Leeuwen

General Secretary


برچسب‌ها: آموزش بین الملل ei
پنج‌شنبه 10 اسفند 1396

مدارس غیر انتفاعی مدیران ارشد

♦️ برخی از مدارس غیر دولتی مدیران ارشد کشور/ ویرایش 4

پنج‌شنبه 3 اسفند 1396

تیتر روزمامه 2 اسفند 96

Khaksari902:

پنج‌شنبه 19 بهمن 1396

حق عضویت سال ۲۰۱۸ آموزش بین الملل

سلام همکاران گرامی، در پی نامه آموزش بین الملل مورخه ۵ فبریه ۲۰۱۸ مبنی بر شرایط و نرخ حق عضویت قابل پرداخت را مشاهده می فرمایید. همچنین اطلاعات دقیق تر در فایل پی دی اف پیوست قابل مشاهده است. توجه بفرمایید که مقدار حق عضویت بر اساس 1/12445 درآمد ناخالص ملی (GNI) کشور عضو و نیز تعداد اعضاء عضو تشکل یا سندیکای عضو محاسبه شده است.


همان طور که در فایل پیوست مشاهده می فرمایید حق عضویت قابل پرداخت برای شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، مقدار 0.525 یورو به ازای هر یک نفر عضو در نظر گرفته شده است. که در مجموع با احتساب تقریبی ۴۵۰۰ نفر عضو در سراسر کشور، حق عضویت قابل پرداخت  شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران مبلغ 2362.50 یورو می باشد. 


نکته مهم قابل توجه شورای مرکزی تشکل ها و هیئت مدیره کلیه کانون های صنفی معلمان ایران، مسئله مهلت پرداخت است. همکاران توجه داشته باشند که تاریخ ۳۱ ماه مارس سال ۲۰۱۸ میلادی، آخرین مهلت در نظر گرفته شده برای پرداخت حق عضویت کلیه اعضاء آموزش بین الملل است. شماره حساب EI و مشخصات کامل برای ارسال حق عضویت هم در نامه درج شده است.


 بعلاوه چنانچه تشکلی یا سندیکایی  برای پرداخت حق عضویت با مشکل مواجه است، می بایست با احترام به «ماده ۱۹» اساسنامه آموزش بین الملل و نیز تصمیم جمعی هیئت مدیره EI، درخواست خود را با ذکر مشکلات پیش رو به آموزش بین الملل ارسال نماید و تلاش نماید تا به توافق خاصی در مورد نحوه پرداخت حق عضویت دست یابد. 


با احترام،

محمّد خاکساری

مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه قلم معلم

۱۹ بهمن ۱۳۹۶
پنج‌شنبه 19 بهمن 1396

پنجاهمین جلسه هیئت مدیره آموزش بین الملل

همکاران گرامی، 

در پی پیام مفصل و گزارش کامل آقای فرد ون لییون از پنجاهمین جلسه هیئت مدیره آموزش بین الملل (EI) در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی در شهر بروکسل، برای اطلاع رسانی خدمت شما ارسال می گردد. بی شک مهمترین موضوع قابل توجه این گزارش موضوع بازنشستگی آقای فرد ون لییون و کسب عنوان افتخاری دبیر کل شاینده «General Secretary Emeritus» با رای اکثریت اعضاء می باشد. 

همچنین پیام آقای ون لییون گواهی می کند که آقای دکتر دیوید ادواردز «David Edwards» با تصمیم هئیت مدیره آموزش بین الملل به سمت دبیرکلی انتخاب شده است. ایشان در این برهه، این مسئولیت را از تاریخ ۱ ماه مارس ۲۰۱۸ تا ماه جولای سال ۲۰۱۹ (تا زمان کنفرانس جهانی آموزش بین الملل) بر عهده خواهد داشت. 


موضوعات مهم دیگری که در این گزارش خاطر نشان شده اند، موضوع فعالیت های انجام شده آموزش بین الملل در سال گذشته در کشورهای و قاره های گوناگون، موضوع چارچوب سازی و استاندارسازی برای آموزش حرفه ای، آموزش جهانی مبتنی بر اینترنت، مدیریت نیروی انسانی، اتحاد جهانی برای مدیریت دانش، برنامه و بودجه سال ۲۰۱۸، میزان حق عضویت اعضاء، به روز رسانی برنامه های هشتمین کنفرانس جهانی پیش رو در تایلند، گزارش کمیته اساسنامه، گزارش مالی سازمان، گزارش کمیته زنان آموزش بین الملل، بررسی درخواست عضویت اعضاء جدید از کشورهای غنا، سنگال، آندورآ، آفریقای جنوبی، بنین، مراکش، نیجریه و .. 


همکاران توجه داشته باشند که مدارک و مستندات کلیه بخش های گزارش در پیوست نامه (با کلیک بر لینک های طراحی شده) قابل مشاهده و مطالعه برای عموم می باشند. لطفا در به اشتراک گذاری این گزارش مفصل و مستند با دوستان و همکارانتان فعال و کوشا باشید (https://t.me/NEWSofEI).  


با احترام،

محمّد خاکساری

مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه قلم معلم

۱۹ بهمن ۱۳۹۶ 

برچسب‌ها: آموزش بین الملل ei
چهارشنبه 18 بهمن 1396

با توسعه مدارس اقتصادی غیر آموزشی

چهارشنبه 18 بهمن 1396

رازی که فاش شد.

رازی که فاش شدعلت گردوخاک خوزستان که سالها توسط دولت وخانم ابتکارمسکوت مانده بود  بعدازپانزده سال توسط چینی ها فاش شد بنا به گز ارش شانگ هوا یکی ازخبرگزاری های رسمی چین علت اصلی گرد وخاک هیچ ارتباطی به کشورهای همسایه ایران ندارد وعلت اصلی ان کشف سیزده سفره عظیم نفت وگاز در مناطق جنوبی (هورالعظیم وتالاب شادگان) خوزستان می باشد این ذخائر عظیم که توسط چینی ها اکتشاف شده بود به دلایل اشتراک وهم مرز بودن باکشورعراق ،ایران می خواست باتوجه به تجربه ذخائر مشترک عظیم قطر (عسلویه) ونداشتن امکانات استخراج دردریا وتحریمها وپیشی گرفتن قطر برای استخراج این منابع عظیم نفت وگاز سرعت عمل به خرج دهد واقدام به خشک کردن تالاب های خوزستان نمود تا به استخراج این منابع عظیم سرعت عمل ببخشد همین موضوع باعث شد دردهه های گذشته تمام ابهای بالا دستی تالابها را قطع ویا به جهت های غیرکارشناسی انحراف داد که همین موضوع  ازسویی وخشکسالی های سالهای اخیر ازسوی دیگر به خشک شدن تالاب ها ورودخانه ها سرعت بخشید وپس از چند سال بعلت ضعیف شدن لایه های سطحی خاک باکوچک ترین وزش بادهای موسمی سطح سبک برداشته وباعث بوجودامدن گردوغبارهای بسیار فاجعه بار می گردد گزارشها حاکی ازان است که پروژهای حفاری واستخراج نفت وگاز باسرعت بالایی دراین مناطق مشغول فعالیت هستند ودولت ها این موضوع را به هیچ عنوان مطرح نکردند وازاظهار واقعیت ها به مردم خوزستان کوتاهی کرده اند


اعضای محترم در هر گروهی که هستید لطفا به اشتراک بگذارید.

سه‌شنبه 21 آذر 1396

درس هایی از تجمات بازنشستگان


موضوع: «درس هایی از تجمات بازنشستگان» 


سلام همکاران فرهنگی، از سال ۹۴ بازنشستگان آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدند که باید «روی پای خود بایستد». تجمع حدود ۱۵۰۰۰ نفری بازنشستگان در ۱۹ آذر ۹۶ نشان داد که آنها با استواری «پیگیر» خواسته های صنفی خود هستند. بنابر این به خوبی می توان درس هایی از تجمعات بازنشستگان گرفت. درس هایی مدنی که برای معلمان و شاغلان آموزش و پرورش و نیز سایر نهاد های اجتماعی، سودمند و مفید است.

۱. پیگیری: بازنشستگان طی تجمعات از سال ۹۵ حدود ۱۲ تجمع انجام داده اند. حاصل پیگیری های مستمر ایشان این تجمع ۱۹ آذر ۹۶ است که با حضور حدود ۱۵۰۰۰ نفر از بازنشستگان تحت فشار امنیتی برگزار شد.

سال ۹۵
۶ مهر 
۱۴ آذر 
۲۸ دی
۳ اسفند
۲۲ اسفند

سال ۹۶
 ۳۱ مرداد 
۱۴ شهریور
۱۳ مهر 
۱۸ مهر 
۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ آبان
۲۲ آبان / ریاست جمهوری
۱۹ آذر


۲. امید: بازنشستگان امید داشتند که سایر بازنشستگان به آنها خواهند پیوست. دیدیم که در تجمع ۱۹ آذر ۹۶ بازنشستگان نیرو های مسلح و بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر سازمان ها به آنها پیوستند.

۳. نداشتن ترس و عدم توجه به تهدیدها: بازنشستگان در تمام تجمعات ترس و واهمه از نیروی انتظامی و نیروی های امنیتی نداشتند. نمونه مشخص آن ابتکار روز ۱۹ آذر ۹۶ بود که صف نیروی انتظامی را شکست و توانستند به همکاران خود پیوندند. 

۴. دلخوش به شعار های مسئولان نشدن: بازنشستگان به وعده های بدون اجرای مسئولان و سخن گویان برنامه و بودجه توجه نکردند بلکه توجه خود را بر روی اهداف صنفی خود متمرکز نمودند.

۵. اجازه بهره برداری به گروه های سیاسی نداند: بازنشستگان با هم پیمان شدند و با خرد کهنسالی تبدیل به پیاده نظام احزاب سیاسی نشدند. ایشان اجازه فرصت طلبی به اشخاصی که می خواستند از آنها پلی برای دستیابی به قدرت سیاسی خود بسازند، اجازه سوء استفاده ندادند.

۶. استفاده اطلاع رسانی از همه ابزار ها: بازنشستگان از تمام ابزار های اطلاع رسانی استفاده کردند. ایشان به خوبی از رسانه های مجازی، شبکه های اجتماعی، پیامک ها، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و حتی ارتباطات مستقیم رو در رو استفاده کردند.

۷. اتحاد و همبستگی: بازنشستگان با هم پیمان شدند تا رسیدن به خواسته های خود از مبارزه دست بردارند و اینکه تا به اهداف و حقوق از دست رفته خود نرسند، آرام نگیرند و خواب زده دست روی دست ننشینند.

۸. اتحاد با بازنشستگان سایر اصناف: فرهنگیان بازنشسته به خوبی دریافتند که برای دستیابی به خواسته های صنفی خود، بایستی که بازنشستگان سایر اصناف را هم با خود همراه کنند. لذا ایشان بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان نیروی های مسلح و سایر اصناف را نیز به تجمع خویش دعوت کردند. 

امید است شاغلان آموزش و پرورش و سایر اقشار جامعه ما از روش ها و تاکتیک های مسالمت آمیز صنفی سندیکایی مبارزاتی بازنشستگان فرهنگی درس بگیرند. 

با احترام
محمّد خاکساری
از موسسین کانون صنفی معلمان
و مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه قلم معلّم
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 
برچسب‌ها: بازنشستگان، تجمعات
جمعه 10 آذر 1396

پلمپ کردن کانون صنفی فرهنگیان قزوین

<
جمعه 10 آذر 1396

یارانه دولت ژاپن به آموزش

یکشنبه 7 آبان 1396

نقدی بر مقاله «دلایل عدم همراهی اکثریت جامعه فرهنگی در کنش های مدنی»


موضوع: نقدی بر مقاله «دلایل عدم همراهی اکثریت جامعه فرهنگی  در کنش های مدنی» 


این مقاله در یکی از گروه های  تلگرام فرهنگیان منتشر شده است و نویسنده بر نکات مثبت و قابل توجه ای تاکید کرده است. از آن جمله «فرد محوری» و «نبود تفکر انتقادی» و «نبود تشکیلات منسجم در تشکل های صنفی فرهنگیان» و «نبود برنامه مدون و روشن» و نیز عملی نشدن شعار های تشکل های صنفی فرهنگیان. 
اما متاسفانه ایشان یکباره به جاده خاکی زدند و با تبلیغ اینکه «شورای هماهنگی در جلسه شهریور ماه که دربجنورد برگزار کردند»، با «درایت»! و « با توجه به شرایط فعلی ودرک درست و منطقی»! «با نوشتن اساسنامه»! (البته بهتر است بخوانید با دگرگون کردن غیرقانونی و غیر اخلاقی اساسنامه)، «به دور از خودکامگی»!! (درحالیکه آقایان به عمد چندین تشکل ها اصلا دعوت نکردند تا به توافقات سیاسی تجاری خود برسند)، «باعث برون رفت فعالین صنفی و بدنه» از « استیصال و یاس و نامیدی» شدند. 


باید از ایشان سوال کرد، چگونه به یکباره آن همه مشکلات بنیادین و کمرشکنی که در پاراگراف های اول تا پنجم مقاله کوتاه خود از آنها سخن گفتید، در چشم به هم زدنی، از پس جلسه به حد نصاب نرسیده و مخرب آقایان سیاسی تجاری در شهریورماه ۱۳۹۶ در بجنورد، به طور کل حل و فصل شد و با خارج شدن «از سیکل غیر اثر بخش» قدیم، «وارد فاز عملیاتی»! «پویا»!! و « منطبق بر کار تشکیلاتی و سیستمی» شد؟! 


چگونه است که مصوبات خلاف اساسنامه ای آقایان، « نوید اینده ای درخشان میدهد»؟! منظورتان چیست از اینکه نوید می دهد، نوید به چه کسانی می دهد، به معلمان ایران نوید آینده ای درخشان می دهد یا به متخلفان سیاسی تجاری کانون تهران و همدان و .. نوید می دهد که «آتش به اختیار»‌ هر چه می خواهند بکنند؟! بکنند هر چه صلاح سیاسی تجاری شان می دانند و به جای پاسخ مستند دادن، تنها به تخریب شخص منتقد می پردازند. 


همکاران گرامی در مورد تخلفات صورت گرفته در جلسه شهریور ماه می توانند پاسخ کامل و مستند اینجانب به عنوان بازرس سابق شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران را در این فایل پی دی اف مطالعه کنند (https://works.bepress.com/Mohammad-Khaksari/7/). تنها به عنوان نمونه در اینجا خاطر نشان کنم که اینجانب بارها به آقایان سیاسی تجاری اعلام کردم، به جای متهم کردن اینجانب به «چوب لای چرخ نهادن» بروید و از کانون همدان (به عنوان ریاست سابق شورای هماهنگی) بپرسید که ایشان رسید یا پرینت ایمیل و یا رونوشت دعوتنامه های ارسالی شان را در منظر عموم فرهنگیان قرار دهد! وظیفه صنفی ای که متاسفانه هرگز انجام ندادند و این خود دلیل دیگری بر عدم شفافیت آقایان تجاری سیاسی است. 


حال با نظری دوباره به مقاله ذکر شده در بالا، در می یابیم که ظاهرا این همکار از تاریخچه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به درستی با خبر نیست یا اگر هست متاسفانه تلقی ایشان بر این است که  اساسنامه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، در جلسه مخدوش 11 شهریور 96 در بجنورد نوشته شده است. در صورتی که «اساسنامه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران» در تاریخ 16 اسفند ۱۳81 نوشته و در جلسه سوم شورای هماهنگی در همان تاریخ با اکثریت قاطع به تصویب رسید. همچنین پس از آن در جلسه شورای هماهنگی در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳84 در کرمانشاه، اصلاحات نهایی به رای گذاشته شد و در همان جلسه «آیین نامه اجرایی شورای هماهنگی فرهنگیان» نوشته و تصویب شد. 


متاسفانه جلسه غیر رسمی 11 شهریور 96  بجنورد «در برگیری» لازم را نداشت چراکه بعمد از تمام تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، دعوت به عمل نیامده بود و آقایان طیف سیاسی تجاری و متحدان شان، بر خلاف اساسنامه، تعداد اعضاء «شورای مرکزی» شورای هماهنگی فرهنگیان ایران را از 15 نفر به 7 نفر تقلیل دادند. همکارانی که در جلسات شورای هماهنگی شرکت داشتند می دانند که به لحاظ امنیتی 7 نفر هیات مدیره چه مشکلاتی خواهد داشت. کافی است حاکمیت 3 یا 4 نفر از هیات مدیره را تحت فشار قرار دهد،  در چشم به هم زدنی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران «زمین گیر» شده است! تاکید اینجانب همچنان بر تشکیل جلسه شورای هماهنگی فرهنگیان ایران با حداکثر اعضا مانند سابق می باشد.محمّد خاکساری

بازرس سابق شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

۷ آبان ۱۳۹۶ 

یکشنبه 7 آبان 1396

دعوتنامه آموزش بین الملل برای کمک رسانی به سومین کنفرانس جهانی زنان

موضوع: دعوتنامه آموزش بین الملل برای کمک رسانی به سومین کنفرانس جهانی زنان 


با سلام به شما همکاران گرامی، 

در زیر ترجمه ای از دعوتنامه آقای فرد ون لییون دبیرکل آموزش بین الملل مبنی بر درخواست آموزش بین الملل برای کمک رسانی به سومین کنفرانس جهانی زنان و کمک رسانی به ایشان و نیز یادآوری این موضوع به تشکل ها و اعضاء آنان و مدیران منطقه ای، خدمت شما معلمان ایران زمین و همکاران فعال صنفی ارسال می گردد. 


با احترام 

محمّد خاکساری

- - - - - - - - 


بروکسل، ۹ اکتبر ۲۰۱۷

به تمام تشکل های عضو

به اعضاء هیئت مدیره 

به دفاتر منطقه ای


یادآوری: دعوت برای کمک به صندوق سبد بودجه سومین کنفرانس جهانی زنان EI


همکاران گرامی، همان طور که می دانید سومین کنفرانس جهانی زنان (WWC3) از پنجم تا هفتم ماه فبریه سال ۲۰۱۸ (دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶) در مراکش برگزار خواهد شد. موضوع کنفرانس «گذر از دخمه ای پرپیچ و خم و بغرنج، برای یافتن راه حلی برای زنان، اتحادیه ها، آموزش، و راهبری» است. 


این نامه آموزش بین الملل دعوتنامه ای است برای به یاد آوردن اینکه اتحادیه ها و تشکل های عضو، کمک رسانی برای برگزاری این همایش جهانی و  شرکت فعال در یاری رسانی به در صندوق بودجه کنفرانس دعوت شده اند. این حمایت مالی از تشکل های عضو، باعث خواهد شد تا طیف گسترده ای از نمایندگان منطقه ای و اعضاء واجد شرایط آموزش بین الملل (که ممکن است از امکانات کافی مالی برخوردار نباشند) و نیز زنان جوان و فعال شرکت کننده ای که زیر ۳۵ سال سن دارند، امکان حضور در این گردهمایی جهانی را بیابند. 


تشکل های عضو به یاد دارند که کمیته اجرایی (هیئت مدیره) آموزش بین الملل در چهل و هشتمین نشست خود در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶، با توجه به مفادی از اساسنامه «کمیته زنان آموزش بین الملل»، موادی را به تصویب رساند. 


 از آن جمله، ماده ۱ این اساسنامه است که بیان می کند: 

«تمام کمک های مالی و بودجه های دریافت شده از طرف تشکل های عضو، برای یاری به شرکت کنندگان در سومین کنفرانس جهانی زنان، می بایست در «سبد بودجه» گردآوری شود، و همچنین توزیع آن می بایست توسط دبیرخانه مرکزی به انجام برسد». 


بعلاوه ماده ۲ خاطر نشان می کند که: «هدف و الگوی مورد نظر، دستیابی به حضور «حداقل ۳۰ درصد»ی زنان زیر سن ۳۵ سال در سومین کنفرانس بین المللی زنان آموزش بین الملل است».  


همچنین، تمام کمک های مالی برای حمایت از مشارکت کنندگان در سومین کنفرانس جهانی زنان، باید به شماره حساب آموزش بین الملل که در پی مشخصات دقیق آن ذکر شده است، واریز گردد: 


Account holder: Education International

Bank: ING Bank, Avenue Marnix 24, B-1000 Brussels, Belgium

Account number: 310-1006004-06

IBAN: BE85 3101 0060 0406

SWIFT:  BBRUBEBB

Reference: WWC3 solidarity basket fundآموزش بین الملل، قدردانی صمیمانه خود را در مورد سخاوت تشکل شما برای یاری رسانی به این کنفرانس به طور پیشاپیش ابراز می کند. همچنین در صورت داشتن هرگونه سوالات در مورد «سبد بودجه» سومین کنفرانس جهانی زنان، از تماس گرفتن و ارسال ایمیل به تیم کنفرانس به نشانی EIwomen2018@ei-ie.org دریغ ننمایید. 


ارادتمند شما

فرد ون لییون 

دبیر کل آموزش بین الملل 


برچسب‌ها: آموزش بین الملل ei
چهارشنبه 4 مرداد 1396

اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

اعضای  شورای هماهنگی تشکل های 

صنفی فرهنگیان ایران

به قرار زیر است :


1-کانون صنفی معلمان 

2- کانون صنفی معلمان ابهر

3- کانون معلمان ارومیه- 

4-کانون فرهنگیان استان اصفهان-

5- کانون صنفی معلمان ایلا‌م 

6- کانون صنفی معلمان اردبیل

7 - اتحادیه ی صنفی فرهنگیان اهواز

8 - کانون صنفی فرهنگیان آبادان

9- کانون مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی

10 - کانون صنفی معلمان تبریز-

11- کانون صنفی فرهنگیان خراسان

12 - کانون صنفی فرهنگیان خمینی شهر

13 - کانون صنفی معلمان کرمانشاه 

14- کانون صنفی معلمان گیلا‌ن ( رشت- ) 

15-کانون صنفی معلمان زنجان

 16- کانون صنفی معلمان شهرری

 17- کانون صنفی معلمان شیراز 

18- کانون صنفی معلمان لاهیجان

 19-فرهنگیان شهرضا  کانون صنفی

 20-معلمان استان چهارمحال و بختیاری-

 21-  کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین 

22- کانون صنفی معلمان قم 

23- کانون صنفی معلمان کرج

 24- انجمن صنفی معلمان استان کردستان 

25- کانون صنفی معلمان کرمانشاه

26- کانون صنفی معلمان مازندران

27 - کانون صنفی معلمان همدان

 28- کانون صنفی معلمان یزد

29- جامعه فرهنگیان آستانه اشرفیه

30- کانون صنفی معلمان کرمان

31-کانون صنفی فرهنگیان شهرستان

شوشتر 

32- کانون صنفی فرهنگیان کاشان


 محمد خاکساری

یکی از موسسین کانون صنفی معلمان

( تعداد کل: 1215 )
   1      2      3      4      5      ...      61      >>